За нас

Freyssinet Македонија е подружница на групацијата Freyssinet во Македонија, но истовремено ги покрива и Албанија и Косово.

Основано во 2001 година како претставништвото одговорно за комерцијалните активности на територијата на целиот Балкански регион под името Freyssinet Балкан, претставништвото во 2013 се трансформираше во пордужница.

Активностите на Freyssinet вклучуваат: преднапрегање, производство и вградување на коси затеги, дилатации и лежишта, сеизмичка заштита и рехабилитација и санација на објекти.

Делокругот на работа на Freyssinet опфаќа разни индустрии и опкружувања, од електрани и брани, до мостови и облакодери.

За повеќе информации во врска со Freyssinet групацијата, посетете ја страницата freyssinet.com


Репер за специјализирано цивилно инженерство

Freyssinet Balkans
Freyssinet Balkans
Freyssinet Balkans

"Дизајн и градба"