Проект: Изградба на автопат Миладиновци - Свети Николе - Штип, Пакет 1 

Изведувач: Бетон АД - Скопје

Надзор: Геинг

Опис: Преднапрегање на 362 (680т преднапрегнати јажиња) носачи на автопат Миладиновци - Свети Николе – Штип