References

2013 - 2016

Përmirësimi, restaurimi dhe riparimi i rrjetit rrugor më shumë

2015 - Në vazhdim

Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Sveti Nikollë - Shtip, Paketa 1 më shumë

2015 - Në vazhdim

Furnizimi i materialeve dhe pajisjeve për paranderje të urave për projektin "Ndërtimi i autostradës Kërçovë - Ohër, seksioni Kërçovë - Podvis" dhe "Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Shtip, seksioni Sveti Nikollë - Shtip" më shumë

2011

Autostrada Prishtinë - Morinë, Kosovë – Sigurim dhe vendosje të bashkuesve

2010

Depo e vjetër për municion në kalanë Kalemegdan, Beograd, Serbi – Sigurim të mbështetjes gjeomekanike

2010

Ura në Leskovac, Serbi – Zgjerimi i urës dhe ndërtimi i murit mbështetës në tokë me armaturë

2009

Ura në lumin Crni Timok në Serbi – Rregullim

2009

Ura V131 në Shqipëri - Sigurim të sistemit për ngarkim, bashkues dhe guzhineta

2009

Urat e rrugës М9 Prishtinë – Aeroport në Kosovë – Sigurim të sistemit për ngarkim, bashkues dhe guzhineta

2008

Ura Ada Tisa në Serbi - Ndërtim

2008

Ura Sremska Raça në Serbi – Rregullim

2008

Urat e rrugës Durrës – Morinë në Shqipëri – Sigurim të sistemit për ngarkim dhe ndihmë teknike për ngarkim

2007

Ura në Elbasan, Shqipëri – Sigurim të sistemit për ngarkim dhe mbikëqyrje

2007

Ura e rrugës Kaçanik – Shkup - Ndërtim

2007

Urat e rrugës М2, Prishtinë - Kaçanik, Kosovë – Rregullim

2005

Ura e Mileniumit, Podgoricë, Mali i Zi - Ndërtim

2003

Ura Llozicë dhe ura Dubovë, Kosovë – Ndërtim

2002

Ura Goce Dellçev në Shkup, Maqedoni - Rregullim

2002

Ura në Rakovinë, Kosovë – Ndërtim

2002

Ura në Vrani Do, Kosovë – Ndërtim

2002

Ura në Milloshevë, Kosovë – Ndërtim

2001

Ura në Mitrovicë, Kosovë – Rregullim

1996

Rruga hekurudhore Korridori 8 Maqedoni – Furnizim me guzhineta dhe Sistem S për ngarkim dhe mbikëqyrje